Garantija

Preces garantija:

Visas jūsu iegādātās preces interneta veikalā Laikslaivot.lv tiek nodrošinātas ar Latvijas Republikas likumdošanas paredzēto garantiju. Garantijas termiņš ir 24 mēneši, kuras laikā tiks veikts bezmaksas garantijas remonts atbilstoši ražotāja noteikumiem. Garantijas remonts sevī iekļauj precei novērotas tehniskas problēmas vai ražotāja defektu.

Šādos gadījumos nepieciešams maksājuma apliecinošs dokuments (čeks, kvīts).

Pretenzijas par Jūsu iegādāto preču kvalitāti tiks izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par patērētāju tiesību aizsardzību» un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošo noteikumu Nr. 631 «Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu» prasībām.

Pirms preces izmantošanas rūpīgi iepazīstaties ar instrukciju, kas nāk līdzi precei.

Garantija nestājas spēkā, ja:

  • prece netiek izmantota atbilstoši instrukcijā norādītajiem mērķiem, kas paredz preces piemērotu izmanošanu;
  • prece ir labota pašrocīgi vai konstrukcija neatbilst oriģinālam;
  • preces sērijas numurs nav redzams vai pašrocīgi sabojāts;
  • uz preces ir manāmi ārējas ietekmes bojājumi;
  • uz precei ir ārēji fiziski bojājumi, kurus radījusi pati persona, negadījums - ugunsgrēks, dabas apstākļi, trešā persona u.c.;
  • uz preces ir redzami ārēji fiziski bojājumi, kurus izraisījis nepiemērotas komplektācijas vai aksesuāru lietošana;
  • prece netiek izmantota personīgiem nolūkiem, bet gan peļņas gūšanai gadījumos, ja ražotājs nav paredzējis šo preci izmantot šādos nolūkos.